Privacyverklaring Massagepraktijk IJsselstein

Massagepraktijk IJsselstein hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website en haar klanten. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteert Massagepraktijk IJsselstein een aantal kernwaarden.

 • Informeren– Ik wil je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken– Ik let er nauw op dat mijn verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor je behandeling en de door jou gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens– Ik geef persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden..
 • Beveiligen– Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eis dat ook van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie – Ik respecteer je recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kan je lezen hoe ik deze kernwaarden in de praktijk breng en je recht op privacy respecteer en bescherm.

 

Wie is Massagepraktijk IJsselstein?

Massagepraktijk IJsselstein, gevestigd aan Floridalaan 21,3404WV IJsselstein, kvk-nummer: 56602170, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massagepraktijk IJsselstein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk IJsselstein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk IJsselstein verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, namelijk over jouw gezondheid.

Massagepraktijk IJsselstein mag deze gegevens verwerken omdat er een uitzondering geldt voor het verbod op het verwerken van bijzondere gegevens. Namelijk: je hebt deze gegevens zelfstandig aan Massagepraktijk IJsselstein verstrekt. De gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of er contra-indicaties gelden.

Indien ik, na jouw expliciete toestemming, gegevens die noodzakelijk zijn voor je behandeling heb opgevraagd heb bij derden, zoals bv jouw huisarts. Dan worden deze gegevens ook opgenomen in het dossier.

 

Verwerkingsdoelen

Massagepraktijk IJsselstein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Te kunnen inschatten van contra-indicaties en behandelmethode
 • Massagepraktijk IJsselstein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Massagepraktijk IJsselstein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Massagepraktijk IJsselstein bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).

Massagepraktijk IJsselstein deelt jouw persoonsgegevens niet met  derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Massagepraktijk IJsselstein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massagepraktijk IJsselstein gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Wij hebben de ip-adressen geanonimiseerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk IJsselstein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@massagepraktijk-ijsselstein.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Massagepraktijk IJsselstein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massagepraktijk IJsselstein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@massagepraktijk-ijsselstein.nl.

 

Ik behoud het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.